Taito Satakunta
Ajankohtaista
Palvelut
• Kudonnan neuvonta
• Kurssit
• Taito-käsityökoulu
• Materiaalimyymälä
• Taito Shop
Ihanien tavaroiden kauppa
Taito–yrityspalvelut
Taitokeskukset
• Huittinen
• Kankaanpää
• Noormarkku
• Pori
• Rauma
• Sastamala
Lehtiarkisto
Liity jäseneksi
Säännöt
Tietosuojaseloste


Säännöt

1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Taito Satakunta ry. Sen kotipaikka on Sastamala. Toiminta-alueena ovat Satakunta ja Pirkanmaan läntiset kunnat.

2 Tarkoitus ja tehtävät

Yhdistys toimii alueellaan käsi- ja taideteollisuuden yleisten edellytysten kaikinpuoliseksi edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1) tekee Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n jäsenjärjestönä neuvontatyötä,
2) edistää jäsentensä ja aatteellisesti lähellä olevien yhdistysten yhteistyötä,
3) antaa viranomaisille ja Taito ry:lle niiden pyytämiä lausuntoja sekä tekee esityksiä ja aloitteita käsi- ja taideteollisuuden neuvonnan, tuotannon, markkinoinnin sekä ammattikasvatuksen edistämiseksi,
4) tekee käsi- ja taideteollisuustuotteiden laaduntarkkailua, tuotekehittelyä ja toimeenpanee tutkimuksia,
5) järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia, yleisötilaisuuksia, kilpailuja, näyttelyitä, myyjäisiä ja arpajaisia sekä tekee alaansa liittyvää julkaisu- ja tuotantotoimintaa,
6) antaa ohjausta käsi- ja taideteollisuuden harjoittajille mallien suunnittelussa, työvälineiden ja raaka-aineiden hankinnassa ja ohjaa käsi- ja taideteollisuusyrittäjiä tuotanto- ja markkinointiasioissa sekä edistää voittoa tavoittelematta käsi- ja taideteollisuustuotteiden markkinoimista välitystoiminnalla,
7) perustaa yhteistoiminnassa toimialueensa kuntien tai muiden yhteisöjen kanssa neuvontatoimintaa varten kiinteitä toimipisteitä, joita kutsutaan taitokeskuksiksi,
8) edistää käsi- ja taideteollisuutta muillakin vastaavilla tavoilla.

3 Jäsenyys ja jäsenmaksut

Yhdistyksen jäseniksi hallitus voi hyväksyä
1) yksityiset käsi- ja taideteollisuustuotteiden valmistajat ja asianharrastajat,
2) käsi- ja taideteollisuustuotteilla kauppaa harjoittavat oikeuskelpoiset yhteisöt,
3) käsi- ja taideteollisuusalaa edustavien valmistajien oikeuskelpoiset yhteisöt,
4) muut rekisteröidyt yhdistykset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, joiden toimintaan sisältyy käsityökulttuurin edistäminen sekä
5) kunnat.
Yhdistys voi kokouksessaan kutsua kunniajäsenikseen sen tarkoitusperien hyväksi ansiokkaasti työskennelleitä henkilöitä. Nämä saavat ottaa äänivaltaisina osaa yhdistyksen kokouksiin.

Jäsenet, kunniajäseniä lukuun ottamatta, maksavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous vuodeksi kerrallaan määrää.

4 Toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain yksi. Vuosikokous on huhtikuun loppuun mennessä hallituksen määräämässä paikassa ja sen määräämänä aikana. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelemiseksi vaatii. Yhdistyksen jäsenten vuosikokoukselle tekemät esitykset on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle 30 päivää ennen kokousta. Yhdistyksen jäsenet kutsutaan kokoukseen vähintään kymmenen päivää ennen kokousta ilmoittamalla hallituksen määräämissä yleisesti leviävissä sanomalehdissä.

Yhdistyksen kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Yhdistyksen kokouksen avaa yhdistyksen edustaja. Sen jälkeen kun puheenjohtaja ja muut kokousvirkailijat on valittu, vuosikokouksessa:
1) käsitellään edellisen tilikauden vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnan- tai tilintarkastuskertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
2) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
3) vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus sekä talousarvio kuluvalle vuodelle
4) valitaan hallituksen puheenjohtaja
5) valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
6) määrätään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot
7) valitaan yksi toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja yksi varahenkilö
8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10§

Hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valitun puheenjohtajan lisäksi joko kuusi tai kahdeksan jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puolet on erovuorossa vuosittain, ensimmäisenä vuonna arvan mukaan. Hallituksen toimikausi alkaa heti yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

11§

Hallituksen tehtävänä on:
1) toimia yhdistyksen lakimääräisenä edustajana,
2) toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset,
3) valmistella ja vahvistaa yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat,
4) palkata ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, määrätä heidän toimipaikkansa ja palkkauksensa sekä vahvistaa heille toimintaohjeet,
5) määrätä toimipisteiden sijaintipaikat sekä vahvistaa niiden säännöt,
6) pitää jäsenluetteloa,
7) määrätä edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa yhdistyksellä on etuja valvottavana.

5 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

12§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai hallituksen määräämä henkilö, kaksi yhdessä.

6 Tilien päättäminen

13§

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

7 Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

14§

Sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan, että muutosehdotus on mainittu kokouskutsussa ja, että muutoksen tai purkamisen hyväksi saadut äänet vastaavat vähintään ¾ kaikista kokouksessa annetuista äänistä.

15§

Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen varat yhdistyksen purkamiskokouksen määräämällä tavalla käsi- ja taideteollisuutta edistäviin tarkoituksiin yhdistyksen toiminta-alueella.

16§

Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

Säännöt